Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
20.06.2019, 13:26

Obrovské výtlky trápia vodičov aj dávno po zime. Vymáhanie škody má však niekoľko háčikov

Preplatenie škody spôsobenej na vozidle výtlkom zahŕňa vo väčšine prípadov dlhý, zložitý a často i súdny proces.

Hoci zima už dávno povedala svoje posledné slovo, cesty sa tomu na mnohých miestach vôbec nepodobajú. Sú totiž často doslova posiate výtlkmi, ktoré ohrozujú nielen samotných vodičov a autá, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Príkladom môže byť ulica Račianska, Vajnorská, cesta na Pezinok či ďalšie časti hlavného mesta. Je to však problém, ktorý trápi aj ďalšie kraje.

Niektoré výtlky môžu mať až niekoľko desiatok centimetrov, čo môže skutočne veľmi jednoducho spôsobiť vážne škody na vozidlách. Odniesť si to potom môže najčastejšie pneumatika či disky, náprava a jej diely, alebo geometria. Najmä po zime pri prezúvaní/zmene letných kolies za zimné, sa odporúča absolvovať z tohto dôvodu aj spomínané nastavenie geometrie.

​Nie vždy situácia dovolí vyhnúť sa výtlkom, no ak už cez nejaký prejsť musíte, ponúkame vám niekoľko užitočných rád. Najlepšie je, ak viete čo možno najviac spomaliť, no neohrozujte ostatných účastníkov cestnej premávky.

Ak patríte medzi odvážlivcov alebo idete veľmi rýchlo (diaľnica a podobne) môžete skúsiť výtlk doslova preletieť, keď koleso nestihne klesnúť do jamy. Pri samotnom prejazde už by ste však brzdiť nemali, keďže váha sa presúva na prednú nápravu a rana bude pri prejazde ešte o poznanie silnejšia.

Cennou radou je tiež dodržiavanie dostatočných rozostupov medzi vozidlami, nakoľko máte vďaka tomu dostatok času zaregistrovať výtlk, vyhnúť sa mu a tiež reagovať na prípadné núdzové brzdenie pred výtlkom vodiča pred vami.

Pri poškodení vozidla zabezpečte miesto nehody a privolajte políciu aj za predpokladu, že môže ísť o pomerne nízku výšku škody. Polícia následne na mieste poškodenia vozidla usúdi, či vzniklo vinou vodiča (porušenie pravidiel cestnej premávky) alebo samotným zlým stavom vozovky. Svedkovia udalosti vám môžu v prítomnosti polícii pomôcť dosvedčiť, ako k poškodeniu došlo.

Výtlk, poškodenie a aj dlhší úsek cesty je potrebné poriadne zdokumentovať. Pokúste sa kontaktovať poisťovňu a riaďte sa jej radami. Po zistení správcu komunikácie môžete poslať žiadosť o úhradu odškodnenia (uveďte údaje o vodičovi/majiteľovi, o vozidle, o mieste udalosti, priložte fotodokumentáciu, správu od polície a faktúru zo servisu).

​Za škody spôsobené na vozidlo výtlkom zodpovedá správca cesty, no nie je to také jednoduché. Výtlk totiž musí byť na neprehľadnom úseku, musí vás takpovediac zaskočiť, nemôže byť označený sprejom alebo dopravnou značkou, nemôže byť na úseku v celkovo zlom technickom stave a aj napriek tomu je vymáhanie škody u správcu cesty na poriadne ostré lakte. Zákon totiž nie je nastavený práve v prospech vodičov.

Ten podľa zákona 135/1961 o pozemných komunikáciách § 9a Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom diaľníc, ciest a miestnych komunikácií hovorí:

(1) Užívatelia diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií.
(2) Správcovia diaľníc, ciest a miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.

Vyhláška 35/1984 k zákonu o pozemných komunikáciách § 12 (k § 9 zákona):

(1) Zjazdnosť diaľníc, ciest a miestnych komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému stavu a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.
(2) Závady v zjazdnosti diaľníc, ciest a miestnych komunikácií sú také zmeny v zjazdnosti týchto komunikácií spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Závadami v zjazdnosti sú najmä
a)ojedinelé výtlky, výmole a hrbole v inak bezchybnom povrchu súvislého úseku vozovky, nevhodne uložený udržiavací materiál, spadnuté stromy a kamene, poškodené dopravné značky a iné prekážky, ak sa na ne predpísaným spôsobom neupozorňuje,
b)znečistenie vozovky, poškodenie vozovky a iné závady spôsobené užívateľmi komunikácie alebo prevádzkovateľmi činností v okolí diaľníc, ciest a miestnych komunikácií,
c)ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody na vozovku z okolia alebo vôd stojacich na vozovke v dôsledku zlej funkcie zariadenia na odvodnenie komunikácie.
(3) Závadami v zjazdnosti nie sú úseky alebo časti a súčasti diaľníc, ciest a miestnych komunikácií, na ktorých sa nerobí zimná údržba v celej dĺžke a zabezpečujú sa len vopred určené dopravne dôležité miesta (napr. križovatky, veľké stúpania, ostré zákruty, autobusové zastávky a pod.).

§ 13 (k § 9a zákona):

(1) Stavebným stavom diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie sa rozumie ich kvalita, stupeň opotrebenia a povrch, pozdĺžne alebo priečne vlny, hojné výtlky, ktoré nemožno odstrániť bežnou údržbou, nosnosť vozovky, mostov a priepustov a vybavenie komunikácie z hľadiska bezpečnosti dopravy (dopravné značky a zariadenia, bezpečnostné a ochranné zariadenia a pod.).
(2) Dopravno-technickým stavom diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie sa rozumejú ich technické znaky (priečne usporiadanie, priečny sklon a šírka vozovky, smerové oblúky, pozdĺžne sklony a zakružovacie polomery nivelety, druh vozovky a pod.) a začlenenie komunikácie do terénu (rozhľad, nadmorská výška a pod.).

Ak sa stav ciest nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku nezlepší, rozumným riešením je uzatvorenie pripoistenia výtlku v rámci PZP alebo rovno havarijnej poistky, ktorá takéto škody kryje. Ak si priplácať nechcete, je tu ešte jedna možnosť - kľučkovanie, na ktoré si už za tie roky mnohí vodiči zvykli.​